fbpx
Datumi održavanja su fleksibilni
Rezervišite Vaše mesto na vreme.
 • 00 Days
 • 00 Hours
 • 00 Minutes
 • 00 Seconds
Maksimalno 6 polaznika u grupi
Rezervišite

O Centru za istraživanja

Centar za istraživanja je izdvojena jedinica Centra za ljudske resurse koja se razvijala uporedo i vremenom gradila  istraživački HUB kroz svoju bazu konsultanata.

Specijalizovani smo za statistička istraživanja, statističke konsultacije, eksplorativnu analizu podataka, ekonometrijsko modeliranje istraživanja stavova građana i analizu medija, monitoring i evaluaciju projekata i izradu istraživačkih instrumenata.

Osim toga nudimo niz obuka uključujući kurseve iz statističke analize i obrade podataka, ekonometrije i primene statističkih metoda i tehnika u različitim statističkim softverima IBM SPSS, Stata, EViews, Greti, R, online prikupljanja, obrade i analize stavova putem platforme tvojstav analize sadržaja komunikacije, monitoringa i evaluacije.

Više o centru

O Centru za Istraživanja

Centar za istraživanja je izdvojena jedinica Centra za ljudske resurse koja se razvijala uporedo i vremenom gradila  istraživački HUB kroz svoju bazu konsultanata.

Specijalizovani smo za statistička istraživanja, statističke konsultacije, eksplorativnu analizu podataka, ekonometrijsko modeliranje istraživanja stavova građana i analizu medija, monitoring i evaluaciju projekata i izradu istraživačkih instrumenata.

Osim toga nudimo niz obuka uključujući kurseve iz statističke analize i obrade podataka, ekonometrije i primene statističkih metoda i tehnika u različitim statističkim softverima IBM SPSS, Stata, EViews, Greti, R, online prikupljanja, obrade i analize stavova putem platforme tvojstav analize sadržaja komunikacije, monitoringa i evaluacije.

Više o centru

Naše usluge

Statističke konsultacije podrazumevaju da Vas podržavamo tokom celog empirijskog procesa istraživanja. 

Analiziramo podatke, procenjujemo ekonometrijske modele i prognoze, prezentiramo Vam rezultate analize i sugerišemo Vam koje analize da uključite za donošenje odluka. Naš tim će kombinovati sve usluge Centra kako bi Vam pružio pouzdane, pravovremene i efikasne savete.

Prvi korak ka pristupu podacima je eksplorativna analiza podataka – i u mnogim slučajevima ovaj korak je možda već dovoljan! Centar za istražiavanja Vam pomaže u pripremi vaših podataka za analizu, izračunava deskriptivnu statistiku i vizualizira važne karakteristike vaših podataka kako biste stekli uvid o tome što vam podaci govore. Takva analiza već može pružiti korisne savete koji vas mogu usmeravati pri donošenju odluka.

Ekonometrija kombinuje ekonomsku teoriju, statistiku i matematičke metode za analizu ekonomskih i poslovnih podataka. Takvi podaci mogu biti ekonomski podaci specifični za zemlju, podaci o finansijskim tržištima ili poslovni podaci, kao što su podaci o prodaji ili nakon prodaje. Centar za istraživanja sprovodi ekonometrijske analize za podatke o preseku, podatke o panelu i podatke o vremenskim serijama – i tako obezbeđuje odgovarajuće metode za svako empirijsko pitanje.

Više o uslugama

Danas ne postoje nedostaci podataka – morate samo da razumete šta Vam podaci govore!

Problem

 • Vaša doktorska disertacija ili master rad bi bili gotovi, ali ne znate koje statističke testove da koristite za analizu podataka?

Rešenje

 • Možemo pružiti podršku pri akademskim istraživanjima u svim fazama, od dizajniranja predloga istraživanja do modeliranja stvarnih podataka.
 • Možemo vam dati savet o tome koja bi metodologija bolje odgovarala vašim istraživačkim ciljevima, kao i da to implementiramo za vas.
 • Tim konsultanata Centra za istraživanja će Vam pružiti jasne i razumljive izveštaje sa odgovarajućim tabelama i dijagramima za sve statističke analize.
 • Osim toga, pružićemo Vam sve ulazne i izlazne datoteke sa podacima korišćenim u istraživanju.

Problem

 • Potrebna Vam je statistička konsultacija?
 • Želite da sprovedete istraživanje, ali ne znate kako da izaberete veličinu uzorka?
 • Vaša kompanija ima podatke koji zahtevaju više od eksplorativne analize podataka?
 • Želite da naučite kako da sami uradite statističku analizu i obradu podataka?

Rešenje

 • Centar za istraživanja Vam pruža rezultate sofisticiranih ekonometrijskih modela koji su prilagođeni vašim specifičnim potrebama i ciljevima.
 • Naša grupa konsultanata Vam pruža rešenja za svaki od navedenih problema, bilo da se radi o obukama za korišćenje različitih statističkih softvera ili sajtova za prikupljanje podataka, preko analize i obrade podataka do statističkih konsultacija.
 • Centar za istraživanja svoje usluge prilagođava fizičkim i pravnim licima.

Problem

 • Koja je korist za kompanije?

Rešenje

 • Dugoročno, kompanije mogu imati koristi od obuke zaposlenih za analizu podataka, statistiku, ekonometriju koristeći različite softverske pakete.
 • Centar za istraživanja nudi razne kurseve koji pokrivaju širok spektar tema - od osnovne statistike i modeliranja linearne regresije do analize vremenskih serija i njene primene koristeći statističke programske pakete.
 • Svi kursevi se izvode na odgovarajućem nivou i mogu se više fokusirati na praktične primene ili na teorijska pitanja.

Metode prikupljanja podataka

Online istraživanja tržišta i javnog mnjenja

Istraživanje putem socijalnih mreža

Istraživanje u okviru panela ispitanika koje sam klijent kreira

Istraživanje u okviru TS panela

Fokus grupe

Intervju

Testiranje

Terensko istraživanja tržišta i javnog mnjenja

Terenske ankete

Telefonske ankete

Fokus grupe

Intervju

Testiranje

Analiza sadržaja i javne komunikacije

Analiza aktera javne komunikacije u off i online prostoru

Analiza zastupljenosti javne komunikacije u off i online prostoru

Analiza tonaliteta javne komunikacije u off i online prostoru izveštavanja medija

Analiza diskursa javne komunikacije u off i online prostoru

Monitoring i evaluacija projekata i procesa

Istraživanje integriteta pojedinca

Istraživanje integriteta institucija

Open data

Istraživanje organizacione klime

Istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Istraživanje organizacione kulture

Primeri Istraživanja

Primeri Istraživanja

“Without data, you’re just another person with an opinion”

-W.Edwards Deming

Statističke analize

Statistički konsultanti Centra za istraživanje pružaju usluge statističkog savetovanja, obrade i analize podataka kako bi pomogli istraživačima i kompanijama u svim aspektima njihovog statističkog istraživanja.

Naš tim konsultanat Vam može pomoći u razvoju statističkih hipoteza, pri izboru statističkih metoda i svega onoga što Vam je potrebno za vašu disertaciju, predlog istraživanja, projekat, ili analizu poslovanja.

Naši konsultanti Vam mogu pomoći pri statističkim analizama Vaše kvantitativne ili kvalitativne studije, koristeći sledeće statističke analize:

Deskriptivna statistika
 • Mere centralne tendencije
 • Mere disperzije
 • Mere oblika rasporeda
Dijagrami
 • Histogrami
 • Dijagrami rasipanja, itd
Analiza pouzdanosti
 • Kronbahov alfa koeficijent
Regresija
 • Prosta linearna regresija
 • Standardna višestruka regresija
 • Hijerarhijska višestruka regresija
 • Logistička regresija
 • Medijacija i moderacija
Analiza varijanse i kovorijanse
 • ANOVA
 • MANOVA
 • ANCOVA
 • MANCOVA
Testovi za poređenje grupa
 • Hi kvadrat test
 • Mann Whitney
 • Fridmanov test
 • Wilcoxon test
 • Kruskal Wallis test, itd.
VAR/VECM
 • Vektorski autoregresivni model
 • Vektorski model korekcije ravnotežne greške
ARCH/GARCH
 • Autoregresivna uslovna hteroskedastičnost
 • Generalizovana autoregresivna uslovna heteroskedastičnost
Panel Analiza podataka
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
Faktorska Analiza
 • Klaster analiza
 • TURF analiza
Korelacija
 • Pirsonov koeficijent korelacija
 • Spirmanova korelacija ranga

Naš tim

Cenimo praktičnost, znanje i posvećenost. Važna nam je inovativnost u radu, zato sami kreiramo svoja rešenja. Takav pristup nam daje mogućnost da svoje usluge modelujemo dok ne dođemo do najboljeg mogućeg rešenja za svaku pojedinačnu situaciju. Pored stalnog tima konsultanata posedujemo i bazu sa preko sto konsultanata koji se bave različitim istraživanjima i edukacijama.

Nada Ćukalović
Direktor programa
Marija Radulović
Ekonomista i statističar
Zoran Gavrilović
Sociolog i online istraživač
Ivana Kovačević
Psiholog i istraživač
Vladan Božanić
Međunarodni konsultant i statističar
Tamara Tapić
Istraživanje tržišta i inovacija
Marina Mijatović
Advokat Centra za istraživanja
Sanja Žarković
Edukator za radno i međunarodno pravo
Milica Petrović
Konsultant za digitalni marketing i istraživanja
Anđelka Marković
Pravnik i istraživač
Bojana Radulović
Koordinator centra
Valentina Krstić
Konsultant i Edukator za planiranje i razvoj
Dražen Pavlica
Sociolog i medijski analitičar

Naši Partneri

Tvoj Stav
Data Media Market
Jooble

Često postavljena pitanja

Ovde možete naći odgovore na često postavljena pitanja.

Centar za istraživanja Vam garantuje sigurnost i poverljivost podataka prema najvišim standardima sigurnosti podataka i poverljivosti. Imamo Ugovor o sigurnosti i poverljivosti podataka koji Vam možemo poslati pre nego što nam dostavite detalje o projektu ili podacima.
Iz sigurnosnih razloga nismo u mogućnosti javno da pružimo potpune detalje o merama opreza koje preduzimamo da bismo osigurali podatke naših klijenata, ali Vam garantujemo da ćemo obezbediti sigurnost i poverljivost Vaših podataka.

Da. Ukoliko imate pripremljene podatke, spremne za analizu. Ukoliko nemate, objasnicemo Vam kako da pripremite podatke, ali podatke ne mozemo pripremati u toku kursa ili konsultacija, to spada u obradu podataka..

Cenu statističke obrade podataka definišemo nakon konsultacija. Cena statističke obrade podataka zavisi ne samo od vrste analize nego i od broja opservacija kao i broja transformacija, kompleksnosti statističkih analiza i roka za istu.

Ne. Cena sata kursa ne postoji. Cena kursa je cena koja se odnosi na unapred definisane sate i materiju kursa. Konsultacije su vreme definisano kao dodatno vreme bez obzira da li je materija konsultacija različita od materije kursa.

Molimo Vas da čuvate materijale koje smo Vam poslali.. Nismo u mogućnosti da Vam ponovo pošaljemo iste nakon određenog protoka vremena. Bilo da su u pitanju elektronski ili fizički materijali i primeri. Kako svaki materijal prilagođavamo polazniku, nismo u mogućnosti da čuvamo na našim serverima materijale svih polaznika naših kurseva pa uvek volimo da napomenemo da vodite računa o materijalima koje dobijete od nas, jer su namenski pravljeni baš za Vašu profesiju i cilj koji želite da postignete na našim kursevima.

Ne. Cena pohađanja u grupi je različita od cene individualnog pohađanja. Kod individualnog pohađanja postoji sloboda dogovaranja oko dana i termina predavanja kako Vama odgovara. Takođe cena varira od toga da li se predavanje odvija u Vašim ili našim prostorijama.

Ne. Cena kursa zavisi od predznanja oko same materije, da li pohađate ceo kurs ili određeni modul, prostorija gde se odvija predavanje, broja zaposlenih koji pohađaju kurs ukoliko je u pitanju pravno lice.

Možete nam dostaviti podatke u gotovo svim formatima.
Datoteke CSV su možda najčešći format podataka koji nam klijenti šalju, jer su gotovo svi statistički softveri u stanju da proizvode i čitaju podatke u ovom formatu. Takođe nam možete poslati podatke i u Excel datotekama ili nekim drugim formatima.
Naši konsultanti rade sa datotekama u skoro svakom formatu i rado ćemo razgovarati o rešenjima koja Vama odgovaraju.

Svi naši konsultanti imaju opsežnu obuku i iskustvo u statističkom savetovanju i istraživanju, kao i istraživačko iskustvo u akademskim i poslovnim krugovima. Osim toga, svi naši statistički konsultanti posvećeni su razvoju opšte naučne i profesionalne ekspertize.

Početne konsultacije mogu trajati od 30 minuta do dva sata, u zavisnosti od obima i kompleksnosti predloženog projekta.
Zamolićemo Vas da objasnite detalje Vašeg projekta i da opišete koje podatke imate (ako postoje).
Takođe ćemo Vas zamoliti da objasnite kakav ishod očekujete od projekta, koji su vaši vremenski rokovi i kako mislite da možemo da doprinesemo.
Možemo Vas zamoliti i da nam pokažete neke od vaših podataka kako bismo stekli detaljniji uvid u Vaš projekat. Zatim ćemo dati predlog kako mislimo da možemo doprineti Vašem projektu i razgovarati s Vama koji oblik usluge najbolje odgovara Vašim potrebama.
Ako se slažemo da treba da radimo zajedno na Vašem projektu, poslaćemo Vam predlog zajedno sa pripadajućim troškovima, kao i ugovor za potpisivanje.

Zahvaljujući našim konsultantima i partnerima u prilici smo da sprovedemo istraživanje stavova putem klasičnih i online metoda, odnosno analizu sadržaja u konvencionalnim i online medijima, pod uslovima koje dogovorimo.

Istraživači Centra za istraživanja poštuju načelo nepristrasnosti koje podrazumeva da se na objektivan način utvrđuju definicije, metodi prikupljanja i obrađivanja podataka. Statistički podaci koje istraživači prikupljaju zaštićeni su od neprofesionalnih uticaja bilo koje vrste.

Da, istraživači Centra za istraživanja poštuju načelo racionalnosti. Istraživači Centra za istraživanja se trude da optimalno koriste sve raspoložive resurse i da obim posla i troškovi neophodni za prikupljanje i obradu statističkih podataka budu srazmerni značaju rezultata.

Vreme potrebno za realizaciju istraživanja je kompleksno pitanje i zavisi od mnogo faktora. Naši konsultanti će poštovati dogovorene vremenske rokove i poslaće Vam gotov projekat u roku definisanom ugovorom.
Najbitnije je da nas unapred obavestite da li ćete zahtevati da se projekat završi u kratkom vremenskom roku ili redovnom koji nije kraći od tri meseca, tako da možemo da rasporedimo odgovarajuće resurse i osiguramo ispunjenje Vaših vremenskih rokova. Praksa je da nam pošaljete zahtev za istraživanje tri do šest meseci ranije.

Vreme potrebno za realizaciju istraživanja je kompleksno pitanje i zavisi od mnogo faktora, pre svega dostupnosti podataka i oblasti istraživanja, kao i raspoloživosti naših istraživača.
Najkasniji rok za podnošenje zahteva za istraživanje je tri meseca, dok je narjaniji rok za zahtev za izradu istraživanja godinu dana. Ukoliko zahtev koji podnesete bude kraći od tri meseca, ne možemo da garantujemo prihvatanje zahteva.

Naravno. Mnogi naši klijenti nisu iz Beograda, čak nisu ni iz Srbije, ali mi ne smatramo da je to prepreka. Kada komunikacija email-om nije dovoljna, možemo komunicirati putem Skyp-a, Slacka i slično.
Ako želite da Vas posetimo u prostorijama Vaše kompanije, to uključuje naše putne troškove i troškove noćenja ukoliko je to potrebno. Svi troškovi će unapred biti dogovoreni s Vama.

Naši konsultanti za statističku obradu i analizu podataka koristiće statistički softver koji je u skladu sa zahtevima Vašeg projekta. Najčešće koristimo IBM SPSS, EViews, Statu, R i Gretl, Blaise Data Entry, Winsteps i dr. Takođe je moguća i statisčka obrada podataka u Excel-u.

Većina naših projekata u potpunosti zavisi od dostupnosti i kvaliteta podataka koji su nam potrebni. U većini slučajeva imamo pristup podacima unapred i možemo da kreiramo i dogovorimo odgovarajući plan analize pre početka projekta.
Međutim, dok ne počnemo ozbiljno da koristimo podatke, postoje slučajevi kada podaci ne sadrže tražene informacije (na primer, postoji više podataka koji nedostaju nego što je prvobitno očekivano) ili standardni analitički pristupi nisu odgovarajući (na primer, smatramo da podaci trpe zbog multikolinearnosti).
Kada se to dogodi, uvek ćemo Vas kontaktirati kako bismo objasnili probleme s kojima smo se susreli i razgovarali o drugim dostupnim analizama.
Ova pitanja ne znače da projekat nije moguć, već da moramo razmotriti alternativne pristupe od onih koje smo prvobitno dogovorili.

Format u kome ćete dobiti rezultate istraživanja u potpunosti zavisi od Vas. Većina naših klijenata odlučuje se za pismeni izveštaj (.docx ili .pdf). Ovo se često dopunjuje bilo neformalnim usmenim sažetkom ili formalnom prezentacijom u zavisnosti od Vaših potreba.
Pored toga rezultate možete dobiti i kao output softvera u kome su analizirani podaci. Bez obzira na rezultate, oblik konačnog izveštaja će biti dogovoren pre početka projekta, kako bismo bili sigurni da ćete dobiti upravo ono što Vam je potrebno.
Centar za istraživanja ne snosi odgovornost ukoliko menjate dobijene rezultate istraživanja. Ali svako manipulisanje podacima i lažno prikazivanje za sobom povlači krivičnu prijavu.

Uobičajeno je da studenti na master i doktorskim studijama zahtevaju dodatnu statističku podršku tokom studija, posebno kada statistika nije njihova glavna stručna oblast.
Veoma smo srećni što radimo sa studentima i doktorandima kako bismo im pomogli da primene najprikladnije statističke analize za prikupljene podatke. Ova usluga može imati dva oblika: ili pružanje statističkih saveta koji će podržati i voditi studenta da sprovede statističku analizu samostalno, ili da uradimo analizu u njihovo ime.

Pre rada sa studentom ili doktorandom naša je politika da imamo pismenu ili usmenu dozvolu njihovog mentora ili profesora da se slaže da naš Centar bude uključen u sprovođenje istraživanja.
Dobijanjem dozvole mentora ili profesora možemo biti sigurni da bilo koji rad koji predate može biti pošteno procenjen. Po prijemu potvrde, možemo nastaviti da se dogovaramo o zahtevima projekta i sprovedemo istraživanje.

Uključivanje našeg konsultanta koji Vam pomaže oko statističke analize i obrade podataka kao koautora Vašeg naučnog rada je u potpunosti Vaša odluka. Centar za istraživanja ne zahteva to od Vas što možemo definisati i odredbom Ugovora.

Tokom čitavog kursa Vi imate pravo da postavljate pitanja u vezi teme kursa. Takođe, Vaš završni rad za sertifikaciju može biti u funkciji sprovođenja Vašeg istraživanja

Da, u dogovoru sa polaznikom organizujemo individualne kurseve. Ako polaznik zahteva, može se i program kursa dodatno prilagoditi.

Centar za istraživanja Vam pruža mogućnost da koristeći znanja stečena na našim kursevima, uz znanja koja Vi već posedujete sprovodite istraživanja pre svega u online okruženju, za svoje stručne, poslovne i naučne potrebe uz mogućnost pokretanje svog biznisa u oblasti istraživanja.
Ovaj kurs je namenjen i za zaposlene u kompanijama koji rade na poslovima marketinga i istraživanja tržišta, novinare koji žele da unaprede svoje istraživačke i analitičke kapacitete, aktivistima iz organizacija civilnog društva.

Cilj kursa za online istraživanja je da polazika obuči da samostalno sprovede istraživanja tako što će znati da kreira indikatore, hipozete i varijable, fomulise metodološki ispravno pitanja u upitniku, izabere ciljnu grupu istraživanja i adekvatan uzorak, sprovede ankeitranje na stručan i etičan način, izvrši statističku analizu i tumačenje nalaza u odnosu na ciljeve istraživanja.

Posmatrajući sertifikaciju kao instrument širenja stručnih znanja i očuvanja standarda profesije, na kraju završenog kursa svaki polaznik ima obavezu izradu praktičnog rada uz mentorstvo predavača na osnovu kojeg dobija sertifikat o stečenom znanju.
Istovremeno, kao istraživačka organizacija, doprinosimo razvoju integriteta istraživačke profesije u Srbiji.

Svi sertifikovani polaznici kursa za online istraživanja dobijaju paket podrške koji mogu da iskoriste tokom narednih godinu dana. Njega korišćenja na usluge www.tvojstav.com, kao i pomoć u izradi pitanja sa popustom od 10%.

Centar za istraživanje organizuje kurseve u Beogradu, ali postoji i mogućnost održavanja online kurseva (putem Skype-a) i In-house obuka u prostorijama klijenta.

Kontaktirajte nas

Imate neko pitanje? Pišite nam a mi ćemo se potruditi da Vam blagovremeno odgovorimo.