fbpx

Kursevi za fizička lica

Kursevi za fizička lica

Centar za Istraživanja

Otvoreni kursevi Centra za istraživanja se zasnivaju na detaljnoj analizi i istraživanju potreba za veštinama i potrebe za obukom iz odeđenih oblasti.

Rezultate ovih istraživanja smo preveli direktno u programe praktičnih edukativnih kurseva i razvojnih rešenja koja pomažu organizacijama  i pojedincima u ostvarivanju svojih ciljeva. Razvili smo i razvijamo i realizujemo kurseve koji imaju različito trajanje, metodologiju i pristup i koji su namenjeni ljudima iz različitih profesija.

Orijentacija ka rešavanju problema koji se javljaju u praksi i edukacija koja je zasnovana na primerima iz prakse bez idealnog rešenja je ono što nas izdvaja od drugih.

Centar za istraživanja kao dodatnu vrednost za svoje edukacije nudi savetodavni follow-up pojedincima i njihovim organizacijama u trajanju od 30 dana nakon konkretnog kursa.

Kursevi u našoj ponudi

Kurs “Primena SPSS-a u naučnim istraživanjima” je namenjen baš Vama: studentima master studija, doktorandima, zaposlenima u naučnim i obrazovnim institucijama i svima koji se bave ili žele da se bave naučnim istraživanjima.

Na kursu ćete naučiti kako da unesete i pripremite podatke za obradu, deskriptivnu statistiku i korelaciju, parametarkse i neparametarske testove, ANOVA analizu, faktorsku analiza, klaster analizu, regresiona analizu, itd. kroz mnoštvo praktičnih primera.

Kurs se sastoji iz 3 modula i traje 9 dana (3 dana po modulu), bilo online ili u našim prostorijama.

Naučite da koristite SPSS softverski paket, analizirate podatke i interpretirate dobijene rezultate.

Bilo da ste student kome statistika nije najjasnija ili želite da steknete nova znanja u ovoj oblasti, bilo da se bavite marketinškim istraživanjima ili ste istraživač u nekoj drugoj oblasti, kurs „Statistička analiza i obrada podataka u SPSS-u“ će Vam omogućiti da kroz teorijska znanja i praktične primere, analize slučajeva i diskusiju naučite kako da koristite SPSS za obradu i analizu podataka.

SPSS softverski paket je najpopularniji softver za statističku analizu podataka koji koriste brojne finansijske organizacije i naučne institucije.

Stoga, ukoliko želite da poboljšate svoje naučne radove, da unapredite svoje projekte ili da analizirate poslovanje firme, naši predavači će Vam pomoći da kroz praktične primere sa kojima ćete se sretati u radu, steknete nova znanja i unapredite postojeća u ovoj oblasti koristeći SPSS.

Želite da saznate koliko je statistička obrada podataka bitna za Vaša istraživanja i kako da primenite softver STATA za analizu podataka?

Program „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ će Vam omogućiti da steknete nova ili unapredite postojeća znanja iz ove oblasti. Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.

Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.).

Ovaj kurs namenjen je studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima. Pored toga, namenjen je i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka.

Kao što sam naziv kaže, analiza vremenskih serija uključuje podatke zasnovane na vremenu (godinama, danima, satima, minutima) kako bi se dobili određeni uvidi za donošenje odluka zasnovanih na informacijama. Analiza vremenskih serija pomaže u analizi prošlih podataka kako bi se predvideli budući podaci.

EViews je najbolji i najviše korišćen softver za ekonometrijske analize, posebno analize vremenskih serija.

Kurs Analiza vremenskih serija u EViews-u obuhvata statističke koncepte i njihovu praktičnu primenu kroz mnoštvo zadataka u EViews-u. Na kursu ćete naučiti kako da analizirate podatke, testirate statističke hipoteze, donosite zaključke i interpretirate rezultate.

Kurs je namenjen ekonomistima, studentima, ali i svima koji žele da steknu nova ili unaprede postojeća znanja iz oblasti analize vremenskih serija.

Želite da analizirate medicinske podatke, ali niste sigurni kako to da učinite?

Ako ste ikada preskočili deo rezultata u naučnim radovima, jer vam pojmovi poput “interval poverenja” ili “p-vrednost” nisu poznati, onda vam kurs Primena statistike u biomedicinskim istraživanjima omogućava da se upoznate sa najvažnijim statističkim konceptima u medicini.

Svaka tema će pored teorijskih koncepata obuhvatati i praktične primere. Bilo da ste medicinski stručnjak ili student medicine koji želi da u svojim naučnim istraživanjima primenjuje statističke analize, kurs Primena statistike u biomedicinskim istraživanjima je pravi izbor za Vas.

Za analizu podataka se koristi statistički softver SPSS.

„Pareto analiza“ je jednodnevna obuka koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Svrha Pareto analize je postizanje velikog uspeha uz najmanje moguće napore. Puno vremena se često ulaže u zadatke koji imaju samo nizak prioritet.

Međutim, s pravim prioritetima i boljim upravljanjem vremenom možete raditi efikasnije i bolje. Pareto princip posebno pomaže u poslovnim oblastima sa strogim rokovima, u pravilnom fokusiranju radi ispunjavanja zadataka u zadatom vremenu.

Sve ćešće se u poslovanju srećemo sa činjenicom da su kvalitet proizvoda i nedostaci koji se pojavljuju u preduzećima uzrokovani malim nizom problema. S obzirom na to da se problemi I nepravilnosti pojavljuju u kvalitetu proizvoda, neophodno je da timovi analiziraju šta je urađeno pogrešno i da upotrebe različite alate za te analize.

Ako tražite nove statističke ideje, naš program “Škola Ekonometrije” je pravi izbor za vas. Upoznaćete druge polaznike sa kojima ćete kroz zajednički rad steći nova saznanja i dobiti nove istraživačke ideje. Pored toga, kroz individualno prezentovanje istraživanja steći ćete uvid u prednosti i nedostatke vašeg statističkog znanja, a dobićete i sugestije od predavača i polaznika kao da poboljšate istraživanje.

Ukoliko budete zadovoljni našom školom i programom a verujemo da hoćete i budete zainteresovani za dalju saradnju sa Centrom za istraživanja pozivamo Vas da se pridružite našem Istraživačkom Inkubatoru.

To znači da možete postati naš saradnik i konsultant i sa nama razvijati nove programe za edukaciju i učestvovati sa nama na mnogobrojnim projektima.

Tema  škole varira iz godine u godinu i odražava pitanja koja su trenutno bitna za istraživanja u različitim oblastima.

Kurs „Uvod u statistiku u R“ je kreiran da se svi zainteresovani za analizu podataka i statistiku (studenti, doktorandi, istraživači, naučni radnici, marketing stručnjaci, itd.) upoznaju sa osnovnim konceptima ovog programskog jezika i primenom osnovnih statističkih analiza. Kroz teorijska znanja, praktične primere i diskusiju naučićete kako da koristite R za statističku analizu podataka.

Za pohađanje kursa je potrebno osnovno znanje statistike.

Kurs “Statistika za novinare” je organizovan na interaktivan način i obuhvata mešavinu prezentacija, diskusija i timskog rada. Na ovom dvodnevnom kursu naučićete sledeće:

  • osnove statističke terminologije
  • opis podataka (prosečne vrednosti, standardna devijacija, itd.)
  • korelacija i uzročnost
  • grafičko predstavljanje podataka
  • poređenje grupa
  • interpretacija rezultata
  • tumačenje statističkih izveštaja.

Za praktični deo kursa, izvođenje statistističkih testova biće korišćen statistički softver IBM SPSS.

Da li se sećate prvog susreta sa statistikom? Sigurno ste tupo i nemo gledali u sve formule na tabli ili prezentacijama i mislili „ja ovo ne mogu“. Koliko puta ste hteli da odustanete od fakulteta, samo zbog statistike?! Ali, da li statistika mora da bude tako “strašna”?

Ne mora!

Zato što smo kreirali kurs “Statistika u SPSS-u za studente” samo za vas; bilo da ste student osnovnih ili master studija.

Kurs “Primena statistike u psihologiji” je bitan za studente i istraživače koji mora da sprovedu sopstvena originalna istraživanja i da donose informisane odluke o istraživačkim nalazima kao delu svog profesionalnog razvoja.

Cilj kursa “Primena statistike u psihologiji” je da polaznici samostalno sprovode i razumeju statističke tehnike, dizajniraju i planiraju istraživačka pitanja sa jasnom idejom kako da testiraju pitanja i hipoteze koji ih zanimaju.

Uvod u R i RStudio, vizualizacija podataka i postizanje interaktivnosti ggplot2, Shiny, ShinyMobile

Curriculum:

(http://r-statistics.co/ggplot2-Tutorial-With-R.html)

*Shiny bazicna web aplikacija, ShinyMobile mobilna aplikacija

 

Analiza preživljavanja; Bajesijansko odlucivanje u medicini

Curriculum:

* Funkcija prezivljavanja/tabela zivota

* Kaplan-Majerova analiza

*Koks regresioni model

*Weibull-ov parametrijski model

*Bajesijanska analiza prezivljavanja