fbpx

O centru

O centru

Centar za Istraživanja

Centar za istraživanja je izdvojena jedinica Centra za ljudske resurse – HR Centra koja se razvijala uporedo i vremenom gradila Istraživački Inkubator kroz svoju bazu konsultanata. Specijalizovani smo za statističke konsultacije, eksplorativnu analizu podataka. možete pogledati i naš sajt analiza podataka, ekonometrijsko modeliranje, istraživanja stavova građana i analizu medija, monitoring i evaluciju projekata i izradu istraživačkih instrumenata.

Centar za istraživanja

Osim toga nudimo niz obuka uključujući kurseve iz statističke analize i obrade podataka, ekonometrije i primene statističkih metoda i tehnika u različitim statističkim softverima kao što su IMB SPSS, Stata, EViews, Gretl, R, online prikupljanja, obrade i analize stavova  putem platfome www.tvojstav.com, analize sadržaja komunikacije, monitoringa i evalucije.

Sve usluge i kursevi prilagođeni su potrebama Vaše kompanije ili Vašeg naučno-istraživačkog projekta, tako da Vam možemo pružiti optimalno rešenje – na srpskom ili engleskom jeziku.

Sve naše usluge se mogu kombinovati kako bismo došli do rešenja koje je najbolje za Vašu kompaniju. Vaše zadovoljstvo našim radom nam je od najveće važnosti, zbog čega posebno izdvajamo vreme da temeljno razgovaramo s Vama o svakom projektu ili kursu pre nego što počnemo sa realizacijom.

Statističke konsultacije podrazumevaju da Vas podržavamo tokom celog empirijskog procesa istraživanja. Analiziramo podatke, procenjujemo ekonometrijske modele i prognoze, prezentujemo Vam rezultate analize i sugerišemo Vam koje analize da uključite za donošenje odluka.

Naš tim će kombinovati sve usluge Centra kako bi Vam pružio pouzdane, pravovremene i efikasne savete.

Prvi korak ka pristupu podacima je eksplorativna analiza podataka – i u mnogim slučajevima ovaj korak je možda već sam po sebi dovoljan! Centar za istraživanja Vam pomaže u pripremi vaših podataka za analizu, izračunava deskriptivnu statistiku i prikazuje važne karakteristike vaših podataka kako biste stekli uvid o tome što Vam podaci govore. Takva analiza sama po sebi već može pružiti korisne savete koji vas mogu usmeriti pri donošenju odluka.

Ekonometrija kombinuje ekonomsku teoriju, statistiku i matematičke metode za analizu ekonomskih i poslovnih podataka. Takvi podaci mogu biti ekonomski podaci specifični za zemlju, podaci o finansijskim tržištima ili poslovni podaci, kao što su podaci o prodaji ili nakon prodaje. Centar za istraživanja sprovodi ekonometrijske analize za podatke o preseku, podatke o panelu i podatke o vremenskim serijama – i tako obezbeđuje odgovarajuće metode za svako empirijsko pitanje.

Da li vaša kompanija ima podatke koji zahtevaju više od eksplorativne analize podataka? Centar za istraživanja Vam pruža rezultate sofisticiranih ekonometrijskih modela koji su prilagođeni vašim specifičnim potrebama i ciljevima.

Dugoročno, kompanije mogu imati koristi od obuke zaposlenih za analizu podataka, statistiku, ekonometriju koristeći različite softverske pakete. Centar za istraživanaj nudi razne kurseve koji pokrivaju širok spektar tema – od osnovne statistike i modeliranja linearne regresije do analize vremenskih serija i njene primene koristeći statističke programske pakete. Svi kursevi se izvode na odgovarajućem nivou i mogu se više fokusirati na praktične primene ili na teorijska pitanja.

Online istraživanja i ankete

Istraživački tim Centra sprovedi online istraživanja stavova ispitanika putem tvojstav.com, prve online platforme ove vrste u ovom delu Evrope, za sprovođenje online istraživanja stavova putem kreiranja sopstvenih anketa ili modli gotovih, odnosno formiranje jednog ili više panela ispitanika i sprovođenje istraživanja na nivou jednog ili više panela sa i bez stimulacije (novčane nagrade) učesnika.

Za razliku od tradicionalnih „papirnih“ anketa koje zahtevaju organizovanje anketara i njihovu obuku, kordinaciju i kontrolu, mi Vam nudimo tip istraživanja  gde ćete Vi sami ili uz našu pomoć formirati svoj panel ispitanika, ili korišćenjem naših postojećih bez panela sprovesti prikupljanje odgovora i izvršiti statističku analizu na način da ćete sve faze istraživanja pratiti uživo iz udubnosti vaše radne stolice ili fotelje, koje ne mora da bude u vašoj kancelariji, već tamo gde vi želite da budete.

U svakoj fazi istraživanja ćete imati stručnu pomoć, od izrade nacrta istraživačkog okvira, izrade indikatora i pitanja za anketu, do izrade uzorka i njegove realizacije.

Koristeći mogućnosti koje poseduje www.tvojstav.com i konsultante Centra, u prilici smo da Vam ponudimo i raznovrsne psihometrijske i sociometrijske testove kojima ćete izmeriti prisutnost određenih pojava, fenomena, osobina na bilo kojoj grupi ili populaciji ispitanika. Tako možete izmeriti motivisanost zaposlenosti, psihološke profile vaših klijenata …. .

U današnjem svetu tradicionalnih i online komunikacija stvorene su potrebe i mogućnosti za analizu sadržaja komunikacije putem koje možemo da utvrdimo potrebe i namere svih relevantnih društvenih aktera, ali i njihove odnose i namere prema nama i prema drugima. Analiza sadržaja komunikacije takođe nam može dati informaciju kako mediji izveštavaju o nama i drugim (konkurentskim) akterima. Medijska slika aktera je deo njegovog boniteta.

Naši konsultatnti su razvili metodologiju analize komunikacije koju sa uspehom primenjuju dugi niz godina. Kroz analizu diskursa, merenje vremena, zastupljenosti, odnosno tonalitet predstavljanja aktera i tema u konvencionalnim i online medijima u prilici smo da pružimo  preciznu medijsku slike aktera, odnosno njegovog medijskog delanja i položaja u odnosu na ostale aktere u medijskom polju.

Sve napred navedene usluge Centra se ulivaju u vrstu istraživanja koja dobija na zamahu u poslednje vreme, a to su studije monitoringa i evalucije kojima se  u dužem vremenskom periodu mere rezultati projekata i poduhvata koje neki pojedinac, institucija ili neke kompanije tokom i nakon sprovedenih aktivnosti preduzimaju.

Ekspertska raznovrsnost konsultanta i raspoloživih istraživačkih usluga Centra nam daje mogućnost da u dogovoru sa klijentom razvijemo metodologiju koja će mu omogućiti da na objektivan, proveriv, precizan, obuhvatan način i u skladu sa raspoploživim sredstvima prati realizaciju projekta, promene koje nastaju, eventualne izazove kako bi bili na vreme predupređeni.

Konsultatini Centra imaju višegodišnje iskustvo izrade metodologije monitoringa i evaluacije i sprovođenja monitoringa i evalucije projekata koji su podržavani od EU, Svetske banke, UNDP-a, USAID-a što u Srbiji, što u državama Zapadnog Balkana u različitim sferama od infrastrukture, preko privrede i komunalnih projekata, do projekata u društvenim oblastima.

Naš tim čine visoko kvalifikovani motivisani i iskusni istraživači koji koriste najnovije metode i tehnike za empirijska istraživanja kako bi ponudili efektivnu i pravovremenu podršku.

Za svaki projekat biramo odgovarajući tim od svih dostupnih konsultanata kako bismo postigli najbolje rešenje za naše klijente.

Pored uzbudljivog projektnog rada u motivisanom timu, Centar za istraživanja povezuje visoko kvalifikovane istraživače sa uspešnim kompanijama. Dok klijenti profitiraju od našeg know-how-a i pristupa za rešavanje problema koje pokreću istraživanja, naši konsultanti imaju priliku da pronađu nove mogućnosti istraživanja ili čak nove perspektive za karijeru.