fbpx

Analiza i obrada podataka u programu STATA

Analiza i obrada podataka u programu STATA

Centar za Istraživanja

Želite da saznate koliko je statistička obrada podataka bitna za Vaša istraživanja i kako da primenite softver STATA za analizu podataka?

Program „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ će Vam omogućiti da steknete nova ili unapredite postojeća znanja iz ove oblasti. Iskoristite priliku da uz pomoć stručnih i iskusnih predavača, a kroz praktične primere steknete nova ili dodatna znanja iz oblasti ekonometrije.

Statistička analiza podataka predstavlja jedan od nezaobilaznih alata u velikom broju naučnih istraživanja, ali i u različitim oblastima koje zahtevaju analizu i obradu podataka (marketing, psihologija, ekonomija, finansije, medicina, i sl.).

STATA je jedan od najpopularnijih softvera koji Vam pruža mogućnosti za jednostavne ali i složenije analize podataka.  „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ omogućiće studentima različitih naučnih oblasti da steknu osnovnu ili dodatnu edukaciju za primenu ovog softvera u istraživanjima.

Pored toga, kurs je namenjen i marketinškim stručnjacima, finansijkim analitičarima, i svim stručnjacima koji se bave statističkom analizom podataka. Kurs kroz teorijske i praktične primere omogućava sticanje osnovnih znanja za analizu podataka u softveru STATA, linearne regresije, višestruke i panel regresione analize, modela sa korekcijom greške, itd.

Grupe broje do 8 polaznika kako bi predavači svima mogli da posvete vreme. Postoji mogućnost pohađanja jednog modula za sve one koji žele da utvrde znanje ili nauče nešto novo a određene module su već savladali. Popusti za studente, grupe sa više od dva člana ukoliko kurs nije već na popustu.

Studenti u našem centru imaju specijalne popuste, zato što mi dobro znamo šta je studentski život. Za popust potreban je važeći index.

Ukoliko želite postoji mogućnost pohađanja i individualnog kursa.

Kurs: Analiza i obrada podataka u programu STATA

 • Teorijske osnove statistike
 • Pokretanje i upoznavanje programa
 • Prozori, meniji, okviri za dijalog
 • Definisanje, unos i modifikovanje podataka
 • Korišćenje datoteka sa podacima
 • Do-files
 • Log-files
 • Uvoz podataka iz različitih formata
 • Komande za obradu podataka
 • Kreiranje “dummy” varijabli
 • Deskriptivna statistika
 • Dijagrami za analizu podataka
 • Korelacija
 • Zatvaranje programa
 • Prosta linearna regresija
 • Multikolinearnost
 • Autokorelacija
 • Serijska korelacija
 • Heteroskedastičnost
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Tumačenje rezultata
 • ANOVA (analiza varijanse)
 • MANOVA (multivarijaciona analiza varijanse)
 • t-test
 • z-test
 • HI-kvadrat test
 • Mann-Whithey U test
 • Wilcoxon test ranga
 • Kruskall-Wallis test
 • Osnovne postavke višestruke regresije
 • Postupak višestruke regresije u programu STATA
 • Testiranje heteroskedastičnosti
 • Testiranje multikolinearnosti
 • Durbin-Watson test
 • Breusch-Godfrey test
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Interpretacija rezultata
 • Osnove panel regresiona analiza
 • Postupak panel analize
 • Model sa fiksnim efektom
 • Model sa slučajnim efektom
 • Hausman test
 • Tumačenje rezultata
 • Osnovne postavke VAR i VECM modela
 • Postupak VAR i VECM modela u programu STATA
 • Test jediničnog korena
 • Johansen test kointegracije
 • Granger causality test
 • Lag selection
 • Tumačenje rezultata VAR i VECM modela
 • Osnovne postavke ARCH/GARCH modela
 • Postupak ARCH/GARCH modela
 • Tumačenje rezultata ARCH/GARCH modela

Nakon obuke ćete moći sami da izrađujete nacrte istraživanja, analizirate podatke putem deskriptivne statistike, tumačite rezultate korelacije, proste linearne, višestruke i panel regresije, analizirate i tumačite podatke primenom VAR, VECM i ARCH/GARCH modela.

Cene kurseva se formiraju na osnovu toga da li su kursevi namenjeni za pravna ili fizicka lica, za grupu ili individualno, offline ili online, u vasim ili nasim prostorijama. Molimo Vas, da nas kontaktirate za ponudu.

Često postavljena pitanja u vezi kursa

Ovde možete pronaći odgovore na često postavljena pitanja u vezi kursa “Analiza i obrada podataka u programu STATA“.

Kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ se održava u prostorijama Centra za istraživanja odnosno Centra za ljudske resurse (Vlajkovićeva 19 ili Nemanjina 5, Beograd) sem ako nije drugačije naglašeno. Svakako ćete pre početka kursa dobiti detalje o lokaciji.

Da. Centar za istraživanja ne obezbeđuje instalacioni paket za STATA. Možemo Vam samo pomoći da dobijete privremenu licencu za STATA.

Da, nakon kursa ćete dobiti sertifika o pohađanju kursa „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ sa brojem sati koje ste pohađali.

Ako pohađate individualni kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ možete da koristite Vaše podatke. Ako pohađate grupni kurs, podatke za kurs će obezbediti predavač.

Da, materijal za kurs „Analiza i obrada podataka u programu STATA“ dobijate u štampanom obliku.

Da, na kraju kursa se radi procena stečenog znanja kroz samostalno rešavanje zadataka.

Da, dobro bi bilo da ponesete sopstveni laptop. Ako to nije moguće, Centar za ljudske resurse odnosno njegova izdvojena jedinica Centar za istraživanja će Vam obezbediti laptop koji ćete koristiti tokom kursa.

Da, broj polaznika je ograničen na 10.

Nakon slanja prijave na naš kurs, dobićete formu koju je potrebno da popunite i da nam je prosledite nazad radi definisanja cene kursa. Cena zavisi od Vašeg predznanja, modula koje želite da pohađate i cilja koji želite da postignete na kursu. Nakon popunjavanja forme ili razgovora sa našim zaposlenima putem emaila ćete dobiti ponudu.

Okvirna cena kursa ''Analiza i obrada podataka u programu STATA'' iznosi 120.000 dinara.

Da, definisana cena kursa ostaje ista nezavisno od lokacije.

Da, cena individualnog kursa se razlikuje za fizička i pravna lica. U zavisnosti od profesije, predznanja i željenog cilja, formira se i različita cena.

Naravno. Ukoliko pohađate individualni online kurs ili u našim prostorijama, postoji mogućnost dogovora oko satnice i dana održavanja kursa.

Kurs "Analiza i obrada podataka u programu STATA " traje 32h.

Šta je Analiza Podataka?

Proces uvida, čišćenja, transformacija i modeliranja podataka s ciljem otkrivanja korisnih informacija, donošenja zaključaka i podrške procesu donošenja odluka, naziva se analiza podataka. Postoji više aspekata i pristupa sa različitim tehnikama za analizu podataka.

Analiza podataka u statistici se deli na opisnu statistiku, eksplorativnu analizu podataka (EDA) i konfirmatornu analizu podataka (CDA).

Pre korišćenja podataka, neophodno je urediti podatke (tzv. čišćenje podataka). Čišćenje podataka je postupak ispravljanja netačnih i neželjenih podataka.

Poslovna inteligencija pokriva analizu podataka koji se upotrebljavaju pri združivanju, raščlanjavanju, sečenju i narezivanju, usredsređujući se na poslovne informacije.

Prediktivna analitika je primena statističkih ili strukturalnih modela za predviđanja.

Analitika teksta je primena statističkih, jezičkih i strukturalnih modela za vađenje i klasifikaciju informacija iz tekstova. Sve su to varijante analize podataka.

Analiza podataka je važna komponenta istraživanja.

Savremeni metodološki pristupi daju veći naglasak na integraciji kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja kako bi se bolje razumeli socijalni i ekonomski problemi.

Sve više univerziteti koriste STATA kao metodološki alat za kolatiranje, upravljanje i analizu i kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Analiza podataka sastoji se od nekoliko faza.

Analiza podataka u početnoj fazi

Čišćenje podataka

Ovo je prvi proces analize podataka gde se podudarnost zapisa, deduplikacija i segmentacija kolona vrši radi čišćenja neobrađenih podataka iz različitih izvora.

Analiza kvaliteta

Koristeći frekvencije, deskriptivnu statistiku kao što su srednja vrednost, standardna devijacija, itd.

Kvalitet merenja

Upotreba konfirmatorne faktorske analize i analize homogenosti.

Analiza

U početnoj fazi analize podataka može da se uradi mnogo analiza.

 • Univarijanta statistika, jedna varijabla.
 • Korelacije bivarijantnih asocijacija.
 • Grafičke tehnike rasipanja.
 • Nominalne i ordinalne promenljive.
 • Broj frekvencija u brojevima i procentima.
 • Kontinuirane varijable.
 • Distribucija podataka.

Glavna analiza podataka

Korišćenje eksploratornih i konfirmatornih pristupa

U ekploratornoj analizi pre analize podataka nije navedena jasna hipoteza, a u konfirmatornoj analizi testiraju se jasne hipoteze o podacima.

Stabilnost rezultata

Stabilnost rezultata pomoću unakrsne validacije, analize osetljivosti i statističkih metoda.

Analiza pomoću različitih statističkih metoda

 • Opšti linearni model: različiti statistički modeli na kojima se zasniva opšti linearni model su t-test, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA, prosta linearna regresija i F-test.
 • Generalizovani linearni model: ovo je proširenje i generalizacija opšteg linernog modela za diskretne zavisne promenljive.
 • Modeliranje strukturalnih jednačina: Moguće je proceniti latentne strukture iz izmerenih manifestnih varijabli.
 • Modeli koji se koriste za procenu jedne latentne promenljive iz nekoliko binarnih merenih promenljivi.

STATA

STATA je kompletan  integrisani statistički softverski paket za opis, grafičko predstavljanje i analizu podataka. Opšte je prepoznat kao veoma moćan alat za analizu podataka u akademskim institucijama, poslovanju, upravljanju i razvoju. Pravilna upotreba STATA postaje sve važnije za one koji nastavljaju karijeru u istraživačkim sektorima. Odluka o politici i njena primena takođe su pod velikim uticajem takvih analiza podataka i rezultata istraživanja.

STATA je komercijalni statistički softverski paket koji široko koriste kvantitativni društveni naučnici (npr. ekonomisti, sociolozi, politikolozi). Ima veliku zbirku komandi  koje se mogu koristiti za lako izvršavanje bilo koje manipulacije i analize podataka koji potrebni. Takođe, omogućava  relativno jednostavan pristup funkcijama programiranja. Ne treba da znate programski jezik da biste započeli sa upotrebom STATA, mada je korisno razumevanje osnovnih programskih koncepata.

STATA je statistički paket koji nudi sve standardne i mnoge nestandardne metode analize  podataka. Pored opštih metoda kao što su linearna, logistička i Poisonova regresija i generalizovani linearni modeli, STATA pruža mnogo više specijalizovanih analiza.

STATA ima široke mogućnosti za analizu podataka o preživljavanju, vremenskih serija i složenih  podataka iz istraživanja. Primenjeni istraživači, studenti ili metodičari smatraju da je STATA korisno okruženje za manipulaciju podacima, vršenje statističkih analiza i izradu grafika.

Kompletna ponuda STATA obuhvata:

 • Menadžment podataka
 • Statistička analiza
 • Grafika
 • Simulacije
 • Prilagođeno programiranje.

STATA je tradicionalno paket vođen komandnom linijom koji deluje u grafičkom (prozorskom) okruženju.