fbpx

Naučni Radovi

Naučni Radovi

Centra za Istraživanja

Efekti stranih direktnih investicija na privredni rast zemalja u tranziciji

Teorijska i Empirijska analiza

Apstrakt: Strane direktne investicije predstavljaju jedan od glavnih pokretača ekonomskog rasta i razvoja mnogih zemalja, posebno doprinoseći razvoju zemalja u tranziciji, donoseći nove tehnologije, znanje i veštine u zemlju domaćina. Predmet i cilj ovog rada je da se ispita uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski rast zemalja u tranziciji. U radu je primenjen panel ekonometrijski model koji analizira 11 zemalja u tranziciji u periodu 2002-2016. godine.

Levin, Lin & Chu test je primenjen za analizu stacionarnosti vremenskih serija. Rezultati panel regresione analize su pokazali da postoji statistički značajan pozitivan uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski rast analiziranih zemalja u tranziciji meren preko bruto domaćeg proizvoda per capita sa zaostatkom od jedne godine. Pored toga, potvrđeno je da postoji i statistički značajan pozitivan uticaj izvoza per capita na ekonomski rast zemalja u tranziciji.

Ključne reči: strane dirketne investicije (SDI), ekonomski rast, zemlje u tranziciji, GDP per capita