fbpx

Vladan Božanić

Vladan Božanić

Konsultant za statistiku i istraživanja

Vladan Božanić CZI
Konsultant za statistiku i istraživanja

Vladan Božanić je međunarodni konsultant u oblasti kvantitativnih i kvaltativnih istraživanja i statističkih analiza sa preko 15 godina profesionalnog iskustva.

Radio je u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Kosovu na uvođenju i razvoju sistema za monitoring i evaluaciju baziranih na različitim izvorima podataka kao što su administrativni registri nacionalnih službi za zapošljavanje, registi poreske uprave, registri penzionog i invalidskog fonda i registri linijskih ministarstava.

Takođe je radio na statističkom povezivanju anketnih istraživanja (Anketa o radnoj snazi – ARS, Anketa o potrošnji domaćinstava – APD, Anketa o potrebnim veštinama zaposlenih, Anketa o životnom standardu, itd) sa administrativnim izvorima podataka i proizvodnji indikatora neophodnih za izradu nacionalnih strategija,  politika i akcionih planova (evidence based policy making).

Vladan Božanić je tokom svoje karijere učestvovao u raznim projektima kao ekspert za statistiku koji su sprovođeni od strane Svetske banke, UNESCO, EUROSTAT-a, Međunarodne organizacije rada, i drugih međunarodnih organizacija u regionu zapadnog Balkana u oblasti tržišta rada, životnog standarda i siromaštva, makroekonomskih analiza, javnog zdravlja, itd i bio je zadužen za specifične statističke analize bazirane na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima gde su ciljne grupe domaćinstva i preduzeća kao i posebne analize iz administrativnih izvora podataka.

Od 2004. do 2017. je radio u Republičkom zavodu za statistiku a od 2010-2016 je bio načelnik odeljenja za anketna istraživanja u okviru kojeg se sprovode istraživanja od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju gde je uveo sisteme za telefonske ankete (CATI – Computer assisted telephone interview), CAWI – sistem za prikupljanje podataka preko interneta (Computer Assisted Web Interview) i CAPI – sistem anketiranja preko lap-topova i tableta na terenu (Computer Assisted Personal Interviewing).

Pored toga, radio je na harmonizaciji statističkih sistema sa standardima Eurostata čiji je krajnji rezultat uporedivost nacionalnih podataka sa podacima iz zemalja članica EU.

Učestvovao je u nekoliko programa razvoja kapaciteta kao ekspert za statistiku koji su obuhvatali obuke zaposlenih u Republičkom zavodu za statistiku, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ministarstvima, opštinama i civilnom društvu.