fbpx

Anđelka Marković

Anđelka Marković

Pravnik i istraživač

Anđelka Marković
Pravnik i Istraživač

Anđelka Marković (1975) diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Usavršavala se na stručnim programima iz oblasti ljudskih prava u Grčkoj, SAD i u Švedskoj.

Radno iskustvo stekla je u nevladinom sektoru u Srbiji i u Crnoj Gori.

Više od 17 godina sarađivala je na projektima koje su u Srbiji sprovodili Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Savet Evrope, OEBS, Međunarodni centar za razvoj migracione politike (ICMPD).

Učestvovala je u aktivnostima niza izbornih posmatračkih misija (OSCE ODIHR EOM), a potom i u projektima konsultantskih kompanija.

Od 1999. godine i angažmana u organizaciji Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione koja je delovala u Crnoj Gori, aktivno je doprinosila inicijativama i projektima u vezi sa distribucijom humanitarne pomoći i u vezi sa ostvarivanjem radnih i socijalnih prava izbeglica i raseljenih lica sa područja bivše SFRJ, sve do 2004. godine.

Ispred Beogradskog centra za ljudska prava radila je na unapređenju sprovođenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Republici Srbiji, kao član neformalne koalicije NVO za slobodan pristup informacijama i kao koordinator edukativnih programa u ovoj oblasti.

Urednica je i koautorka više alternativnih izveštaja o sprovođenju strateških antikorupcijskih dokumenata, kao i Izveštaja o samoproceni integriteta organa javne vlasti koji je objavila Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Objavila je veći broj članaka, eseja i koautor je nekoliko izdanja u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Radovi su objavljivani u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Sloveniji.

Osnivačica je i urednica regionalnog portala protivtrgovineljudima.org

Koautorka je niza alternativnih izveštaja o stanju ljudskih prava u SR Jugoslaviji, u Državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori i u Republici Srbiji.

Raspolaže iskustvom u praćenju suđenja u predmetima pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i u predmetima pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Bila je član Centra za odbranu ljudskih prava u Atini (Grčka) i Udruženja za međunarodno pravo (Srbija).

Jedna je od osnivača udruženja građana Tri tačke.

Govori engleski, služi se italijanskim i ruskim jezikom.