fbpx

LAP – Antikorupcijski plan

LAP – Antikorupcijski plan

Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013 – 2018. godina, odnosno Akcionim planom za Poglavlje 23, merom 2.2.10.37, Srbija se obavezala da sve lokalne samouprave, njih 145, izrade lokalne antikorupcijske planove (LAP) i formiraju tela za praćenje njihove primene (Tela).

Kursem se nudi podrška lokalnim samoupravama pri izradi ili revizija LAP-ova, izboru i radu Tela za praćenje primene LAP-ova, odnosno sprovođenju monitoringa primene LAP-a.

Kurs je namenjen osobama koje su zadužene za izradu i koordinaciju primene LAP na nivou lokalne samouprave i članovima Tela za praćenje primene LAP-а.

Naši predavači su vodeći stručnjaci za ovu temu. Oni poseduju teorijska i pratična znanja, iskustva u izradi LAP-ova i izboru Tela ali i instrumente koji su potrebni za ovaj proces izrade LAP-a, izbor Tela i evaluciju realiuzacije LAP-a.

Kurs je moguće organizovati za jednog ili više polaznika i ima dva modula:

Modul I – Izrada/revizija LAP-a

  • Izbor članova i rad Radne grupe na nacrtu LAP-a
  • Sprovođenje javne rasprave
  • Izada Predloga LAP-a

Modul II – Podrška realizaciji LAP-a

  • Izbor Komsije za izbor članova Tela
  • Izboru članova Tela
  • Izrada internih akata Tela i plana rada
  • Izbor osobe ili tela za koordinaciju primene LAP-a
  • Prava i obaveze osobe ili komisije zadužene za koordinaciju primene LAP-a
  • Izrada akata i instrumenta kao obaveza u okviru mera iz LAP-a
  • Izrada metodologije za monitoring i evaluciju primene LAP-a po oblastima u LAP-u

Nakon završenog Kursa svaki polaznik dobija znanja i akte koje može da koristi u svom radu i pravo na podršku od strane naših stručnjaka.